• 023.gif
  • dscf0155.gif
  • 027.gif
  • 063.gif
  • 194.gif
  • 005.gif
  • 001.gif

Žymūs kaimo žmonės

VLADAS BALTRUŠAITIS. Vyresnio amžiaus Žindaičių kaimo gyventojai, prisimena, jog kaime gyveno Baltrušaičių šeima, kuri užaugino sūnų Vladą ( gim. 1912m.) ir dukrą Marijoną. Vladas Baltrušaitis šiandien žinomas kaip operos solistas, deja šis žmogus jau miręs.

Muzikologė Jūratė Vyliūtė parašė knygą “ Vladas Baltrušaitis operos solistas“. knygoje autorė analizuoja į Vakarus pasitraukusio Vilniaus operos teatro solisto Vlado Baltrušaičio dramatišką kūrybos ir gyvenimo kelią.

Iš Vl.Baltrušaičio prisiminimų: “ Tuokart dar gyveno mamytė. Dar buvo tvirta. Dirbo ūkyje, kuriame išvydau pasaulį ir pradėjau jį suprasti. Matau, rodos, kiekvieną Žindaičių kaimo gyventoją, kaip jie nuo ankstyvo ryto dirba, bėga, kruta... O aš genu bandą į laukus susiraukęs, nepatenkintas, kam anksti prikėlė. Tačiau vidurdieniui atėjus, kada įkaitę gyvuliai jau bėga namo, aš nė negalvojęs apie miegą, žinau, kad pamituvyje manęs laukia vaikai ir ten galėsiu per visą popietę iki soties pasipūškinti. Ir dabar jaučiu, kaip braidau, murkdausi po šaltą vandenį, laimingas, kad galiu būti kartu su kitais vaikais“.

Muzikologės J.Vyliūtės knygoje rašoma: ‘‘ Vl.Baltrušaičio karjeros pradžia buvo ryški, įsidėmėtina, nors ir neilga; septyni sezonai solistui – dažniausiai tik brendimo laikas. Lietuvos Valstybės teatre ( 1937-1942) bei Vilniaus miesto teatre ( 1942-1944) jis sukūrė originalių komedinio, dramatinio pobūdžio vaidmenų ( Rigoleto, Figaro, Valantinas, Germont‘as, Zsupanas ir kt. ) ir užsiangažavo kaip vienas perspektyviausių operos solistų. Turėjo sodrų, malonaus tembro, laisvai ir minkštai skambantį, plataus diapazono balsą, įvaldytą dainavimo techniką; charakteriams apibūdinti ypač meistriškai naudojo spalvas, galėjo dainuoti lyrinio, dramatinio baritono partijas. Buvo išskirtinai muzikalus, artistiško temperamento, efektingos išvaizdos.

JAV Vl.Baltrušaitis vadovavo bažnytiniams, pasaulietiniams chorams, juos steigė, plėtė repertuarą, siekė aukštesnės dainavimo kultūros.Vadovavo Chicagos lietuvių vyrų chorui, įgyvendino labiausiai viliojančią ir labiausiai iliuzinę išeivijos svajonę: surengė operos spektaklį lietuvių kalba.

Tragiškų istorijos lūžių išmestas iš gimtosios šalies, stengėsi išsaugoti save aname, paliktos tėvynės krante.“

1974m. Vl.Baltrušaitis iš Chicagos parašė laišką sesers dukrai į Lietuvą, kuriame rašo: “ Aš nieko nenorėčiau daugiau pamatyti, tik Jurbarką prie Nemuno, Imsrę, Bišpilį... Norėčiau nuvažiuoti į buvusius Žindaičius, pabraidyti po Mituvą, ten, kur su tėveliu lankoj šieną pjoviau, kur kartu maudėmės; aplankyti tas vietas, kurios mano atsiminimuose kaip kraujuojanti žaizda‘‘.

Vladas Baltrušaitis mirė 1975m. palaidotas Chicagos šv.Kazimiero lietuvių kapinėse. 1998m. spalio mėn. 21d. Vlado Baltrušaičio palaikai buvo perlaidoti Jurbarko kapinėse.

MARIJONA RAKAUSKAITĖ. Jūratės Vyliūtės knygoje rašoma ir apie Vl.Baltrušaičio pusseserę Marijoną Rakauskaitę, ji taip pat buvo operos solistė. Apie Rakauskaitę ir jos tėvus knygoje pasakojama: ‘‘ Marijonos tėvas- Baltrušaičio motinos brolis Mykolas, kilęs iš to paties senojo Rakauskų lopšio Žindaičiuose. Tėviškėje gyvendamas, nešiojo iš Prūsijos caro draudžiamas lietuviškas knygas, todėl turėjo palikti Lietuvą ir bėgti už vandenyno. Vedė jurbarkiškę Mariją Klimaitę, užaugino septynis vaikus: keturias dukteris, ir tris sūnus. Mykolas Rakauskas Amerikoje prasigyveno ir įsitvirtino. Bet nepamiršo lietuviu gimęs.

Rakauskaitė sceniškos išvaizdos, gražaus veido, išraiškingų akių, lankstaus, puikiai sudėto kūno. Išorinį vaidmens modelį pati susikuria. Viskas joje natūralu ir savita, ji kupina kūrybiškumo. Žavinga artistė.

Baltrušaičiui atėjus į teatrą, Marijona jau priklausė operos solistų elitui. Ji buvo publikos mėgstama, truputį egocentriška, įdomi ir originali artistė. Į naująjį baritoną iš tikrųjų nekreipė dėmesio, juo nesidomėjo. Tarytum nė nežinojo Jurbarko kaime turėjusi vargšę tetą Baltrušaitienę. Į artimesnę pažintį sueiti nei vienas, nei antras nepanoro‘‘.

JONAS TAMULIS. 1914m. Žindaičių kaime gimė Jonas Tamulis. Šis žmogus pasirinko kunigo kelią. 1941m. Vertimuose šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje buvo Jono Tamulio primicija į kunigus.

1995 metų vasarą kun. J.Tamulis lankėsi Žindaičiuose, Vertimų bažnyčioje aukojo šv.Mišias. Susitiko su giminėmis, vaikystės ir jaunystės draugais. Kunigas daugelį metų gyveno Amerikoje. Prieš keletą metų mirė ir palaidotas Amerikoje.